تبلیغات
Digital Diaries - فرشتگان من بنویسید !
Solutions is our Secrecy

فرشتگان من بنویسید !

سه شنبه 29 مرداد 1387 11:08 ق.ظ


تاریخ:

فرشتگان من بنویسید !

پیوسته از من

وخبر ببرید از فریادهایم .

من نیز از شما خواهم نوشت .

فرشتگان من که همواره بر من اید

فریاد برآورید

به نام خدا

آن گونه که من نیز بشنوم آوایتان را

غوغا سر دهید چنان که شانه هایم فرو ریزد و

از حقیقتی پاک سخن گویید تا تشنگی ام فرونشیند . . .

من التماس می کنم

...

فرشتگان من سکوت کرده اند .

بالهایشان را بسته اند و قلم ها را شکسته !

من دانایی ام را خواهم فروخت تا قلم هایی دیگر بار برایشان باز خرم .

قلم ها را از گناهان من این بار مشکنید

مرا بشکنید !

تا هر سه رهاشویم ...

فرشتگانم دوباره باز بنویسید

پیوسته فریادهایم را در روز  و نجواهایم را به شب

و قصه های مرا به عرش برید

و پاکیزه بازآرید

میدانم آنجایید و نهان مامور ...

کاتبانم

قلم هایتان مرا به کدامین سوی خواهد کشاند ؟!

ایکاش می شد تنها نیکی های مرا مکتوب میکردید

این را ننویسید !

من میدانم فرار از پروردگار تنها گریز ناممکن جهان هاست

پس او را سپاس و ستایش که یکتاست و بی مانند .

بنویسید

اینها را مکتوب کنید !

......
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 29 مرداد 1387 10:08 ق.ظ